Nišankerdo 60 berša taro JZU Gerontološko yavodi,, 13 Noemvri”-Skopje

2045

Денот на ослободувањето на главниот град Скопје, како една од најстарите здравствени установи во Македонија се стекна со наградата „13 Ноември“, за големиот и значаен придонес во сферата на здравствената заштита и грижа за повозрасните лица. Во рамки на манифестацијата, директорката на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“, Салија Љатиф – Петрушевска, му врачи благодарница на градоначалникот  Стефан Богоев, за несебичната поддршка и соработка со Општина Карпош.

Dive taro tromakeripe  e šerutne dizjake  tari dis Skopje,  jek tar maj purane sastipnaskere  ustanove ki Makedonija  ikergapes e pursakoja ,, 13 Noemvri’’  baši o barovipe thaj anipe buteder ko ikerkeripe o sastipasko arakipe, thaj I dikin  taro pophurane manuša.

Ko pervazija tari akaja manifestacija, I direktorka  taro Gerontološko zavodi ,,13 Noemvri’’ Salija Ljatif-Petruševska  denga  šukrin keripe e šerutne tari Karpoš Stefan Bogoev, baši đji akanutno šukar buti keripe.

Ki akaja penđarutni sastipnaskiri bešin  Gerontologija  isi o kher e pophurengoro anavkerdo ,,Majka Tereza’’ savi araklagovela ko Zlokukani, kasaja I komuna  Karpoš isila  akanutno but šukar buti keripe.

Sar redakcija taro Roma Press mangaja thaj panda but bare uspehija thaj šukar resarina  ko buti keripa tari Gerontologikano sastipnaskkro kher ko vastakeripe e aktulenikane Direktorkaja Salija Ljatif –Petruševska.