Стратешката рамка на ЕУ Ромите за еднаквост вклучување и учество 2020-2030 преку конференција..

750

Pervazija(ramka) tar EU baš nacionalnikani strategija baš integracija e Romengi 2020 berš agorkerela. Ko rodipe tar Birađake organizacie , Konsili tar EU thaj Evropako parlamenti, Evropaki komisija  kerla hazri  inicijativa baš dikhlaripe pal 2020 berš.

Prezentacija diskusijaki tar nevi inicijativa sas organizirime štar panelija, savendar isi olen te lingaren najekajek prespektive ano teme prekal  tikore vahtavija(izjave).

Рамката на ЕУ за национални стратегии за интеграција на Ромите до 2020 година завршува. На барање од граѓанските организации, Советот на ЕУ и Европскиот парламент, Европската комисија подготви иницијатива за следење по 2020 година. Презентацијата и дискусијата за новата иницијатива беше организирана околу четири панели, кои имаат за цел да пренесат различни перспективи на темите преку кратки изјави.

Pobuter kuven ano linko..

Roma Press: lendo tar https://m.makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=379726