Akciono plani bašhi Kultura e Romenge ki Makedonija

1217

Министер  без ресор во Владата на Република Македонија, како и актуелен  координатор за стратегијата на Ромите во Македонија денес имаше работна средба  со представници од  министерство за Култура,  МТСП и Н.В.О –сектори. Средбата беше организирана во кабинетот на министер без ресор Аксел Ахмедовски со единствена точка,  изнаогане на заеднички став во подготвуване на  Акционен План 2019 – усвојуване на годишен буџет  за активности поврзани со културата  како и зачувување на јазикот и традицијата на Ромите во Македонија.

O Ministeri bizo resori thaj aktuelno koordinatori baši strategija e Romengiri ki Makedonija  rajo Aksel Ahmedovski, sinele dikhipe  bukarne manušensar save ko palune berša kerena buti pal  vazdipe i kultura thaj i čhib e Romengiri ki Makedonija.

Ko akava kedipe  maj but kergapes  lafi  sar te kerelpes  jek bukarno timi savo ka keren jek  programa savi ka ovel saste beršeske thaj  adaja programa te ovel ikerdi taro sa  adala Biradjakere Organizacie  save kerena buti pal o sajdipe thaj vazdipe i Kultura, Folklor,  Teatar, Chib, Filmoa thaj i tradicija.

O Aksel Ahmedovski  vakerga taro avdive ko poro  rađjakoro veb profilo ka mukel puterdo rodlaripe sa e bukarnenge pal akala idee so isilen mangin te keren buti te den piri aplikacija thaj piri idea e neve programaka baši 2019 berš, thaj savore barabutne te len than ko jekutno Akciono plani  bašh kultura 2019 berš.

Halovipe sas savorendar thaj bešle pali akaja incijativa manginaja  ko svako berš e ministeriume baši kultura te ovele beršeskiri  lovengiri programa savi ka ulavela taro buđeti e Kulturako ko vazdipe thaj ikerkeripe  i kultura e Romengri ki Makedonija.