Popis 2020 berš thaj na pučhibnaja baši etnikano thaj pakavutno ikerkeripe-Panda nane haberi savo si o stavi e Romengoro pal akava pučhipe

1013

Пописот на населението во Македонија ќе се спроведе во април 2020 година. Планирано е да бидат ангажирани околу 5.000 попишувачи на осум јазици, при што ќе се користи комбиниран метод: податоци на терен и податоци од регистри, изјави на денешниот брифинг со новинарите директорот на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски.

Popisi e đihaneskkro  ki Mkaeodnija ka kerelpes  realizacija  ko Aprilo 2020 berš.

Planirime tano te oven angažirime 5.000 bukarne save ka keren I realizacija bašh hramipe  thaj odova ko ovto čhibja,  odoleja ka ikerlpes kombinirimo metodi, podatokoja  taro tereni thaj taro registrija, vakerela  o Direktori tare raštrakoro zavodi baši statistika  Apostol Simovski.

Maškar ki akaja  dendi aktuleno informacija ki Makedonija, doperelapes o pučhibe so ovela e potikore  kedinensar ki Makedonija ko primeri  Roma,  penđarutne si amenge sar redakcija  Romapress ko zapadnikano kotor tari makedonija thaj  panda but avera dizja  Romane jerije save pumare kerende  na kerela lafi pal piri dajakiri čhib Romani, thaj kana  ka dočivelpes lenge o pučipe pe savi čhib  kerena lafi  kop ire khere  e Roma ka vakeren odoja čhib savi kerenala.  Ko akala kotora taro dizja ki Makedonija e Roma kerena maj but lafi ki Khorani, Albanikani thaj Makedonikani čhib.

Tadani ako legarelapes ko akava šajdipe  o popis – dočhivelapes o pučipe savo ka iklol  o numero e Romengoro ki Makedonija, thaj kobor  olestar pali o popis  ka diken  šukarina I korkoro Romani kedin ki Makedonija kana pen]arutne sis a so ulavelapes ki ra[tra ulavelapes prekal o etnikano numero adale djihaneskoro.

Đji kaj akava aktuleniyirinelapes ki Makedonija o ando POPIS  savo valani te ovel realizirimo,  amen sar redakcija panda na dikel savo si o gndipe e Romane politikane  prestavnikongo, NVO -Sektorija,  Intelektulacija thaj o korkoro đihanija.