Crna Gora- ikhergapes bukarni edukacija pal i tema -Socijalno jekhajekipa, anticiganizmo..

826

Ano 23 thaj 24 Novembro 2022 bers, O Ministeriumi bash manusikane hakaja(pravo)bash tikore kedinenge ani Crna Gora,ko thavdipe ikergovela edukacijako sikhloviphe sar te arakenpes e hakaja e Romengere thaj Egipkanija,educiribnaja thaj lejbaja than tar o pobuter pretstavnikoja uche radjake insituaciengo ani Crna Gora.

Ano akala duj dive lena than pashe sa e pretstavnikoja tar institucie ani Crna Gora thaj angli lende sikavenapes sar trubuj te pendjaren sako pageriphe o hako e tikore kedinenge Roma thaj Egipkanoja.

Edukcijako sikhlovipe lingarelapes telal organizacija tar ministeriumi bash hakaja( pravo) tikore kedinengo, aso sar sikavutne prezentetorija anglal o khedimo kerna lafi o rajo Sokol Beganaj sar pretstavniko rastrakere institucijako thaj kordinatori bash arakhipe e hakaja e Romenge thaj Egipkanija, Elvis Berisha izvrsno direktori ano NVO – Phiren Amenca.


На 23-24 ноември 2022 година, Министерството за човекови и малцински права во Црна Гора,Одделението за унапредување и заштита на правата на Ромите и Египќаните спроведоа едукација на горенаведената тема за претставници од државни институции и тоа:

-претставници од Основниот и Врховен суд, -претставници на Министерството за труд и социјална заштита, претставници на МВР, претставници на општините Никшица, Улцињ и Тузија,
-претставници на главниот град Подгорица, -претставници на општинската полиција, -претставници на предучилишните установи, основни и средни училишта и претставници на институтот за вработување на Црна Гора.

Во текот на оваа едукација, учесниците беа запознати со областите во кои ромското и египетското население е дискриминирано, со какви предизвици се соочуваат и што треба да направиме за да се намали оваа појава.

За време на семинарот учесниците беа запознаени со новите планови и програми кои ќе се преземат со цел сузбивање и намалување на дискриминацијата врз споменатите малцински заедници и се запознаа со терминот антициганизам, кој воедно претставува специфичен облик на расизам, кој може да се изрази, меѓу другото, со насилство, говор на омраза, експлоатација, стигматизација и најочигледни видови на дискриминација.

На горенаведената обука учествуваа вкупно 26 претставници од државните институции, а предавачи беа Сокољ Беганај, раководител на Одделот за унапредување и заштита на правата на Ромите и Египќаните и Елвис Бериша, извршен директор на НВО Корачите са нама(Phiren amenca).

Hazri kerga-Roma Press