O Dizutne tari Brsjaćka buna na ćhinavena peseskoro rodipe upral o EVN

1004

E Dizutne taro drom Brsjaćka buna tari Komuna Suto Orozari, na ćhinavena poro bibah phanle e elektrikane energijaja taro EVN.

Peseskkro pravnikano maribe rodenale akava fori prekal o kanonija save tane vakerde ko EVN, thaj palpalem kupa dena pukav(tuzba-Obestetuvibe) bash o nanipe tari struja savi ovela chinavdi maj hari śov arija ko dive, fuhalime vakerena sa o hajbna ruminhovela thaj ola sa adava chidena ko gubre, ado o EVN nane olen haberi te araken solucija akale problemeske.

Informirindor amen sar Roma Press, numa ko jek hem sa e avere relevantna institucien vakerena, amen akate na ćhinavaja sa ďjikote na chivelapes agor akale problemeske amare dromeja, amen sijam tedovna potrosuvacija save pukinena peseskiri elektrika,aso ko dive nane amen irami i jekajek usluga taro EVN, akava haosi te na chinavelapes amen ka ikjera sa e hakoskere(pravna)aktija,numa ko agaro tadani nane te achol amen khanći aver salde te iklova ko droma thaj te kera protest.

Avdive palpalem nane amenge sar Roma Press dostapno o EVN te vakeren amenge peseskkro stavi bash o problemija elektrikane energijaja ko drom Brsjaćka buna.
👇👇👇
Житечите од Брсјачка буна општина Шуто Оризари,правно се уште ја водат битката со ЕВН.
Згрозени видно револтирани од услугата на ЕВН- Македонија,самоиницијативно се организираа со друг правен акт известуваат за Рома Пресс, По зачестеното снемување на довод од електрична енергија и по наше групно известување од група на граѓани за итно преземање на ригорозни чекори за решавање на повеќемесечниот проблем кој ни причинува големи материјални штети во однос на расипување на купената храна во фрижидерите и расипување на електричните апарати.

На ден 03 Април 2024 год. немавме струја од 11:30ч. до 20:00ч. што претставува видно кршење на правилата за континуиран довод на електрична енергија.

Врз основа на ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА донесен од РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА објавен во Службен весник на РМ, бр. 231 од 18.12.2018 година.
Користејќиго указот,според член 1 став 3 под став 4,член 2, член 3 и член 11 став 3 го поднесувам ова барање за надомест за причинета материјална штета поради немање на струја повеќе од 7 часа.

Поврзано со овој случај Рома Пресс повтпрно побаравме став од ЕВН, до објавуване на информацијата немаме потврдено.

Имено граѓаните од Брсјачка Буна очекуваат и друѓите институциите кои се информирани како:Регулаторна Комисија за Енергетика, Народниот правобранител и Дирекцијата за заштита на потрошувачите нај итно да реагираат, во спротивно жителите се спремни својот револт да го изразат преку мирен протест.

Hazri kerga:Erdan M,Fuat B.- Roma Press