Habitat- Makedonija,,Одржлив урбан развој на ромската заедница”

198

Ano Noemvri 2019 berś o Habitat- Makedonija vashramonga phanlo lafi baśhi grant e komisijaja tar lingaripe o proekto anavkerdo,, Saikerimalo urbanistikano buvlaripe e Romane jekinako” savo lingarelapes butkhi keripnaja e Komunaja Šuto Orizari thaj Veles, ko vakti tar trin berśa.
Proekti ikerelapes lovenge baripnaja tar 554.053 euro thaj maj baro kotor e love tane dendune tar Evropaki unija.

Во ноември 2019 год.Хабитат Македонија потпиша договор за грант со европската комисија за спроведување на проектот,,Одржлив урбан развој на ромската заедница”,кој кр се спроведува во соработка со општина Шуто Оризари и Велес, во период од три год.Проектот е во вкупна вредност од 554.053 евра и ќе биде во нај голем дел финансиран од страна на европска унија.

Севкупна цел на проектот “Одржлив урбан развој на ромската заедница”е да придонесе кон инклузивен,ефикасен и одржлив урбан развој базиран на почитување и реализиција на принципите на ЕУ кои водат до подобар квалитет на живеење во ромската заедница,со специфични и цели:Подобрување на условите за домување и овозможување на понатамошен урбан развој на сиромашните ромски заедници во Шуто Оризари и велес и да се промовираат еднакви можности за социјална инклузија во домувањето,образованието и здраството кај Ромите во Шуто Оризари и Велес.

Hazri kerga:Erdan M.Neđmedin A.- Roma Press